Conventia 87

Organizatia Internationala a Muncii

Conventie nr. 87/1948 din 09/07/1948

Publicat in Buletinul Oficial nr. 4 din 18/01/1958

privind libertatea sindicala si apararea dreptului sindical

Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la San Francisco de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 17 iunie 1948, in cea de a treizeci si una sesiune a sa,
Dupa ce a hotarit sa adopte sub forma unei conventii diferite propuneri privitoare la libertatea sindicala si la apararea dreptului sindical, problema care constituie punctul 7 de pe ordinea de zi a sesiunii,
Considerind ca Preambulul Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii enunta printre mijloacele susceptibile de a imbunatati situatia muncitorilor si de a asigura pacea, “afirmarea principiului libertatii sindicale”,
Considerind ca Declaratia de la Filadelfia a proclamat din nou ca “libertatea de exprimare si de intrunire este o conditie indispensabila a unui progres sustinut”,
Considerind ca Conferinta Internationala a Muncii, la cea de a 30-a sesiune a sa, a adoptat in unanimitate principiile care trebuie sa stea la baza reglementarii internationale,
Considerind ca Adunarea Generala a Natiunilor Unite, la cea de a doua sesiune a sa, si-a insusit aceste principii si a invitat Organizatia Internationala a Muncii sa-si continue eforturile pentru a se putea adopta una sau mai multe conventii internationale,
adopta astazi noua iulie una mie noua sute patruzeci si opt, conventia de mai jos, care va fi denumita Conventie privind libertatea sindicala si apararea dreptului sindical, 1948.

PARTEA I
Libertatea sindicala

ARTICOLUL 1

Orice Membru al Organizatiei Internationale a Muncii pentru care prezenta conventie este in vigoare, se angajeaza sa aplice dispozitiile urmatoare:

ARTICOLUL 2

Muncitorii si patronii, fara nici o deosebire, au dreptul fara autorizatie prealabila, sa constituie organizatii la alegerea lor, precum si sa se afilieze la aceste organizatii, cu singura conditie de a se conforma statutelor acestora din urma.

ARTICOLUL 3

1. Organizatiile de muncitori si patroni au dreptul sa-si elaboreze statutele si regulamentele administrative, sa-si aleaga liber reprezentantii lor, sa-si organizeze gestiunea si activitatea si sa-si formuleze programul de actiune.
2. Autoritatile publice trebuie sa se abtina de la orice interventie de natura sa limiteze acest drept sau sa-i impiedice exercitarea legala.

ARTICOLUL 4

Organizatiile de muncitori si patroni nu sint supuse dizolvarii sau suspendarii pe cale administrativa.

ARTICOLUL 5

Organizatiile de muncitori si patroni au dreptul sa constituie federatii si confederatii precum si sa se afilieze acestora, si orice organizatie, federatie sau confederatie are dreptul sa se afilieze la organizatii internationale de muncitori si patroni.

ARTICOLUL 6

Dispozitiile articolelor 2, 3 si 4 de mai sus, se aplica federatiilor si confederatiilor organizatiilor de muncitori si patroni.

ARTICOLUL 7

Dobindirea personalitatii juridice de catre organizatiile de muncitori si patroni, federatiile si confederatiile lor, nu poate fi subordonata unor conditii care ar pune in discutie aplicarea dispozitiilor articolelor 2, 3 si 4 de mai sus.

ARTICOLUL 8

1. In exercitarea drepturilor care le sint recunoscute de prezenta conventie, muncitorii, patronii si organizatiile lor respective sint obligati, ca dupa exemplul celorlalte persoane sau colectivitati organizate, sa respecte legalitatea.
2. Legislatia nationala nu va trebui sa prejudicieze si nici sa fie aplicata in asa fel incit sa prejudicieze garantiile prevazute de prezenta conventie.

ARTICOLUL 9

1. Masura in care garantiile prevazute in prezenta conventie se vor aplica fortelor armate si politiei va fi determinata de legislatia nationala.
2. Conform principiilor stabilite la paragraful 8 al articolului 19 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, ratificarea acestei conventii de catre un Membru nu va trebui considerata ca afectind orice lege, orice sentinta, orice obicei, sau orice acord deja existente care acorda membrilor fortelor armate si politiei, garantii prevazute in prezenta conventie.

ARTICOLUL 10

In prezenta conventie, termenul “organizatie” inseamna orice organizatie de muncitori si patroni avind drept scop sa promoveze si sa apere interesele muncitorilor sau patronilor.

PARTEA a II-a
Apararea dreptului sindical

ARTICOLUL 11

Orice Membru al Organizatiei Internationale a Muncii pentru care prezenta conventie este in vigoare, se angajeaza sa ia toate masurile necesare si corespunzatoare pentru a asigura muncitorilor si patronilor libera exercitare a dreptului sindical.

PARTEA a III-a
Masuri diverse

ARTICOLUL 12

1. In ceea ce priveste teritoriile mentionate in articolul 35 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, asa cum aceasta a fost modificata prin Instrumentul de amendament la Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, 1946, cu exceptia teritoriilor mentionate la paragrafele 4 si 5 ale articolului amintit, astfel modificat, orice Membru al Organizatiei care ratifica prezenta conventie trebuie sa comunice Directorului General al Biroului International al Muncii, odata cu ratificarea, sau in cel mai scurt timp posibil dupa ratificarea sa, o declaratie facind cunoscut:
a) teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice dispozitiile conventiei fara modificari;
b) teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice dispozitiile conventiei cu modificari si in ce consta aceste modificari;
c) teritoriile in care conventia este inaplicabila si in aceste cazuri, motivele pentru care nu este aplicabila;
d) teritoriile pentru care isi rezerva hotarirea.
2. Angajamentele mentionate la alineatele a si b ale paragrafului 1 din prezentul articol vor fi considerate ca parte integranta a ratificarii si vor avea aceleasi efecte.
3. Orice Membru va putea, printr-o noua declaratie, sa renunte la toate sau o parte din rezervele cuprinse in declaratia sa anterioara in virtutea alineatelor b, c si d ale paragrafului 1 al prezentului articol.
4. Orice Membru va putea, in cursul perioadelor cind prezenta conventie poate fi denuntata conform dispozitiilor art. 16, sa comunice Directorului General o noua declaratie care modifica in orice alta privinta termenii oricarei declaratii anterioare si face cunoscuta situatia in anumite teritorii.

ARTICOLUL 13

1. Atunci cind problemele tratate de prezenta conventie intra in sfera competintei proprii a autoritatilor unui teritoriu nemetropolitan, Membrul care raspunde de relatiile internationale ale acestui teritoriu, de comun acord cu guvernul teritoriului respectiv, va putea sa comunice Directorului General al Biroului International al Muncii o declaratie de acceptare, in numele acestui teritoriu, a obligatiilor prezentei conventii.
2. O declaratie de acceptare a obligatiilor prezentei conventii poate fi comunicata Directorului General al Biroului International al Muncii:
a) de catre doi sau mai multi Membri ai Organizatiei pentru un teritoriu situat sub autoritatea lor comuna;
b) de catre orice autoritate internationala raspunzatoare de administrarea unui teritoriu, in virtutea dispozitiilor Cartei Natiunilor Unite sau a oricarei alte dispozitii in vigoare referitoare la acest teritoriu.
3. Declaratiile comunicate Directorului General al Biroului International al Muncii conform dispozitiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol trebuie sa indice daca dispozitiile conventiei vor fi aplicate pe teritoriu, cu sau fara modificare; cind declaratia arata ca dispozitiile conventiei se aplica sub rezerva unor modificari, ea trebuie sa specifice in ce constau modificarile amintite.
4. Membrul sau Membrii interesati ori autoritatea internationala interesata vor putea sa renunte in intregime sau partial, printr-o declaratie ulterioara, la dreptul de a invoca o modificare indicata intr-o declaratie anterioara.
5. Membrul sau Membrii interesati ori autoritatea internationala interesata vor putea, in perioadele in cursul carora conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor articolului 16, sa comunice Directorului General al Biroului International al Muncii, o noua declaratie care modifica, in orice alta privinta, termenii oricarei declarati anterioare si face cunoscuta situatia, in ceea ce priveste aplicarea acestei conventii.

PARTEA a IV-a
Dispozitii finale

ARTICOLUL 14

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate Directorului General al Biroului International al Muncii si inregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 15

1. Prezenta conventie nu va obliga decit pe acei Membri ai Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare a fost inregistrata de Directorul General.
2. Ea va intra in vigoare dupa douasprezece luni de la inregistrarea ratificarilor a doi membri de catre Directorul General.
3. Dupa aceea, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare Membru dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii ei.

ARTICOLUL 16

1. Orice Membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de zece ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat Directorului General al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.
2. Orice Membru care a ratificat prezenta conventie, si care in termen de un an de la expirarea perioadei de zece ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de zece ani si dupa aceea, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de zece ani in conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 17

1. Directorul General al Biroului International al Muncii va notifica tuturor Membrilor Organizatiei Internationale a Muncii, inregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care-i vor fi comunicate de catre Membrii Organizatiei.
2. Notificind Membrilor Organizatiei inregistrarea celei de a doua ratificari care i-a fost comunicata, Directorul General va atrage atentia Membrilor Organizatiei asupra datei la care va intra in vigoare prezenta conventie.

ARTICOLUL 18

Directorul General al Biroului International al Muncii va comunica Secretarului General al Natiunilor Unite, pentru a fi inregistrate conform articolului 102 al Cartei Natiunilor Unite, date complete in legatura cu toate ratificarile, declaratiile si actele de denuntare pe care le-a inregistrat conform articolelor precedente.

ARTICOLUL 19

La expirarea fiecarei perioade de zece ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii, Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii va trebui sa prezinte Conferintei Generale un raport privind aplicarea prezentei conventii si va hotari daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii ei totale sau partiale.

ARTICOLUL 20

1. In cazul in care Conferinta ar adopta o noua conventie privind revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si in afara de cazul cind noua conventie nu prevede altfel:
a) ratificarea de catre un Membru al noii conventii revizuite, va atrage de plin drept, netinindu-se seama de dispozitiile art. 16 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie revizuita sa fi intrat in vigoare;
b) incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii revizuite, prezenta conventie va inceta de a mai fi deschisa ratificarii Membrilor.
2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare in forma si continutul sau pentru acei Membri care au ratificat-o si care nu au ratificat conventia revizuita.

ARTICOLUL 21

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii sint deopotriva valabile.

Contact

Tel/Fax: 0264 307 506
E-mail: sindicat_airport_cj@airportcluj.ro
Adresa: Str. Traian Vuia, Nr. 149
Cod Poștal: 400397
Cluj-Napoca, România

Conducere

 

  1. Ana Maria Crețu – Președinte
  1. Tataru Liliana – Prim vicepreședinte
  1. Dan Nicorescu – Vicepreședinte
  1. Ovidiu Călugăr  – Secretar General
  1. Bogdan Păcurar – Secretar Coordonator
  1. Simona Fediuc – Președinte Organizația de Femei