Conventia 98

Conventia 98

Organizatia Internationala a Muncii

Conventie nr. 98/1949 din 01/07/1949

Publicat in Buletinul Oficial nr. 34 din 29/08/1958

privind aplicarea principiilor dreptului de organizare si negociere colectiva

Conferinta generala a Organizatiei internationale a Muncii
Convocata la Geneva de Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit la 8 iunie 1949, in cea de a treizeci si doua sesiune a sa;
Dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri relative la aplicarea principiilor dreptului de organizare si de negociere colectiva, problema care constituie al 4-lea punct la ordinea de zi a sesiunii:
Dupa ce a hotarit ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale;
Adopta, azi intii iulie una mie noua sute patru zeci si noua, conventia de mai jos, care va fi denumita Conventia asupra dreptului de organizare si de negociere colectiva 1949.
ARTICOLUL 1

1. Muncitorii trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata impotriva oricaror acte de discriminare care tind sa prejudicieze libertatea sindicala in materie de angajare.
2. O asemenea protectie trebuie sa se aplice mai ales in ceea ce priveste actele care au ca scop:
a) sa subordoneze angajarea unui muncitor, conditiei de a nu se afilia la un sindicat sau de a inceta sa faca parte dintr-un sindicat;
b) sa concedieze un muncitor sau sa i se aduca prejudicii prin oricare alte mijloace, din cauza afilierii sale sindicale sau participarii sale la activitati sindicale in afara orelor de munca sau, cu consimtamintul patronatului, in timpul orelor de munca.
ARTICOLUL 2

1. Organizatiile de muncitori si de patroni trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata impotriva oricaror acte de ingerinta ale unora fata de celelalte, fie direct, fie prin agentii sau membrii lor, in formarea, functionarea si administrarea lor.
2. Sint cu deosebire asimilate actelor de ingerinta in sensul prezentului articol, masurile tinzind sa provoace crearea unor organizatii de muncitori, dominate de un patron sau o organizatie de patroni sau sa sprijine organizatii de muncitori prin mijloace financiare sau in alt mod, in scopul de a pune aceste organizatii sub controlul unui patron sau al unei organizatii de patroni.
ARTICOLUL 3

Daca este necesar, trebuie sa fie instituite organisme corespunzatoare conditiilor nationale pentru a se asigura respectarea dreptului de organizare definit prin articolele precedente.
ARTICOLUL 4

Daca este necesar, trebuiesc luate masuri corespunzatoare conditiilor nationale pentru a incuraja si a promova dezvoltarea si folosirea cea mai larga a procedurilor de negociere voluntara a contractelor colective intre patroni si organizatiile de patroni pe de o parte si organizatiile de muncitori pe de alta parte, in vederea reglementarii prin acest mijloc a conditiilor de angajare.
ARTICOLUL 5

1. Masura in care garantiile prevazute prin prezenta conventie se vor aplica fortelor armate sau politiei, va fi determinata de legislatia nationala.
2. Conform principiilor stabilite de paragraful 8 din art. 19 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, ratificarea acestei conventii de catre un Membru va trebui sa fie considerata ca afecteaza orice lege, orice sentinta, orice obiceiu, sau acord existind, care acorda membrilor fortelor armate si politiei garantii prevazute de prezenta conventie.
ARTICOLUL 6

Prezenta conventie nu se ocupa de situatia functionarilor publici si nu va putea, in nici un fel, sa fie interpretata ca aducind prejudicii drepturilor sau statului lor.
ARTICOLUL 7

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrate de catre acesta.
ARTICOLUL 8

1. Prezenta conventie nu va lega decit pe Membrii Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare a fost inregistrata de Directorul general.
2. Ea va intra in vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doi Membrii vor fi fost inregistrate de catre Directorul general.
3. Ca urmare, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare Membru dupa 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost inregistrata.
ARTICOLUL 9

1. Declaratiile care vor fi comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii, conform paragrafului 2 din art. 35 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii vor trebui sa faca cunoscut:
a) teritoriile pentru care Membrul interesat se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate fara modificare;
b) teritoriile pentru care se angajeaza ca dispozitiile conventiei sa fie aplicate cu modificari si in ce consta zisele modificari;
c) teritoriile pentru care conventia este inaplicabila si in aceste cazuri, cauzele pentru care ea este inaplicabila;
d) teritoriile pentru care isi rezerva hotarirea, in asteptarea unei examinari mai aprofundate a situatiei cu privire la zisele teritorii.
2. Angajamentele mentionate la alineatele a) si b) din primul paragraf al prezentului articol vor fi considerate ca facind parte integranta din ratificare si vor avea efecte identice.
3. Orice Membru va putea renunta printr-o noua declaratie, la tot sau la o parte din rezervele cuprinse in declaratia sa anterioara in virtutea alineatelor b), c) si d) din primul paragraf al prezentului articol.
4. Orice Membru va putea, in perioadele in care prezenta conventie poate fi denuntata conform dispozitiilor articolului 11, sa comunice Directorului general o noua declaratie modificind in orice alta privinta termenii oricarei declaratii anterioare si facind cunoscuta situatia din teritorii determinate.
ARTICOLUL 10

1. Declaratiile comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii conform paragrafelor 4 si 5 din articolul 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii trebuie sa indice daca dispozitiile conventiei vor fi aplicate in teritoriu cu sau fara modificari; cind declaratia arata ca dispozitiile conventiei se aplica sub rezerva unor modificari, ea trebuie sa specifice in ce consta zisele modificari
2. Membrul sau Membrii sau autoritatea internationala interesata, vor putea renunta, in intregime sau partial, printr-o declaratie ulterioara, la dreptul de a invoca o modificare indicata intr-o declaratie anterioara.
3. Membrul sau Membrii, sau autoritatea internationala interesati vor putea, in perioadele in cursul carora conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor articolului 11, sa comunice Directorului general o noua declaratie prin care sa se modifice in oricare alta privinta termenii unei declaratii anterioare si care face cunoscuta situatia in ce priveste aplicarea acestei conventii.
ARTICOLUL 11

1. Orice Membru care a ratificat prezenta conventie poate s-o denunte dupa expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii in vigoare initiale a conventiei, printr-un act comunicat Directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.
2. Orice Membru care a ratificat prezenta conventie si care in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata in paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi legat de ea pe o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani in conditiile prevazute in prezentul articol.
ARTICOLUL 12

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor Membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de membrii Organizatiei.
2. Notificind Membrilor Organizatiei inregistrarea celei de a doua ratificari care i-a fost comunicata, Directorul general va atrage atentia Membrilor Organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.
ARTICOLUL 13

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica Secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru a fi inregistrate in conformitate cu articolul 102 al Chartei Natiunilor Unite, informatii complete in legatura cu orice ratificari, declaratii si acte de denuntare pe care le va fi inregistrat conform articolelor precedente.
ARTICOLUL 14

La expirarea fiecarei perioade de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii, Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii va trebui sa prezinte Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va hotari daca este cazul sa se inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.
ARTICOLUL 15

1. In cazul in care Conferinta ar adopta o noua Conventie de revizuire totala sau partiala a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:
a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire, va atrage de plin drept prin derogare de la dispozitiile articolului 14 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;
b) de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta de a mai fi deschisa ratificarii Membrilor.
2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare in forma si continutul sau pentru Membrii care au ratificat-o si care nu vor ratifica conventia revizuita.
ARTICOLUL 16

Versiunile franceza si engleza a textului prezentei conventii fac deopotriva dovada.