Alegeri presedinte organizatie

Deoarece ieșirea la pensie a președintetului în exercițiu va duce la organizarea alegerilor pentru un nou președinte, supunem atenției membrilor de sindicat proiectul regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcțiile eligibile și așteptăm propuneri de modificare și/sau completare a acestuia.

Președinte – Gabriel Ene

Descarca regulament in format editabil.

https://2018.sindicataiaic.ro/wp-content/uploads/2017/07/regulament14072017.docx

REGULAMENT
de organizare a alegerilor
pentru funcția de președinte al organizației

Art. 1
Prezentul Regulament este întocmit cu respectarea prevederilor Statutului și Regulamentului propriu al Sindicatului Independent al A.I.A.I.C.
Art. 2
Postul eligibil este acela de președinte. După alegerea sa, președintele numește ceilalți membrii ai Biroului Executiv (prim vicepreședinte, vicepreședinte., secretar general și secretar coordonator) și va supune validării Adunării generale numirea sa.
Art. 3
Își poate depune candidatura pentru funcția de președinte al organizației orice salariat care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 Este membru de sindicat;
 Are cotizația achitată la zi;
 Are capacitate de exercițiu deplină și nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcția – prin completarea unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr.1.
Art. 4
(1) Termenul de depunere a candidaturilor și a declarației de la articolul precedent este de 15 februarie 2018, ora 15.00.
(2) Cererile și declarațiile se înaintează, concomitent, președintelui în exercițiu și vor fi înregistrate dacă și numai dacă au fost depuse în termenul stabilit.
(3) Adunarea generală de alegeri se va organiza cel mai târziu în 30 de zile calendaristice de la data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor.
Art. 5
(1) În cazul respingerii candidaturilor, cei ce se consideră nedreptățiți pot face contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării respingerii candidaturii.
(2) După înregistrarea contestației, aceasta va fi pusă, în regim de urgență, în discuția Biroului Executiv care se va pronunța printr-o decizie scrisă care va fi comunicată celor în drept, în termen de 48 de ore de la pronunțare.
(3) Soluția dată de Biroul Executiv este definitivă și obligatorie.
Art. 6
(1) Alegerile se vor desfășura prin vot secret, pe baza buletinelor de vot (conform modelului din Anexa nr. 2) distribuite pe bază de semnătură.
(2) Fiecare buletin de vot va cuprinde numele și prenumele fiecărui candidat.
(3) Fiecare buletin de vot va fi ștampilat pe verso cu ștampila organizației.
(4) Dacă, din motive obiective, un membru de sindicat nu poate participa la Adunarea generală de alegeri, acesta poate împuternici un alt membru de sindicat să îl reprezinte cu drept de vot completând o Împuternicire conform modelului din Anexa nr.3.
Art.7
Prin derogare de la prevederile articolului precedent, alegerile se vor desfățura prin vot deschis numai în cazul în care există un singur candidat pentru funcția de președinte.
Art. 8
După primirea buletinului de vot, fiecare alegător va tăia cu o singură linie persoana/persoanele cu care nu este de acord, candidatul rămas netăiat de pe buletin reprezentând opțiunea fiecăruia în parte.
Art. 9
Orice buletin de vot introdus în urnă reprezintă un vot exprimat.
Art. 10
Buletinele de vot anulate sunt acelea care se află cel puțin în una din situațiile următoare:
 Nu poartă ștampila organizației sindicale;
 Prezintă ștersături și/sau completări ale numelor candidaților;
Art. 11
(1) Buletinele de vot pe care a rămas netăiat un singur candidat, sunt considerate voturi ”pentru” candidatul respectiv;
(2) Buletinele de vot pe care nu s-a tăiat niciun candidat, sunt considerate ”abțineri”;
(3) Buletinele de vot pe care sunt tăiați toți candidații reprezintă voturi ”împotrivă„.
Art. 12
Înainte de a se trece la votul propriu zis și în cazul în care sunt mai mulți candidați, Adunare generală va alege o Comisie de validare a voturilor, cu următoarele atribuții:
 Înmânează participanților buletinele de vot pe bază de semnătură;
 Verifică urna și o sigilează;
 După efectuarea votului desigilează urna, numără buletinele de vot și consemnează rezultatele în procesul verbal (Anexa nr. 4);
 Anunță rezultatul votului.
Art.14
(1) Va fi considerat ales candidatul care a reușit să primească 51% din numărul mebrilor de sindicat, iar în caz de balotaj, candidatul care a însumat 51% din numărul celor prezenți.
(2) În cazul în care niciunul dintre candidați nu îndeplinește condițiile de la alineatul precedent, alegerile se vor relua în termen de maxim 15 zile.
Art. 13
Contestațiile asupra rezultatului anunțat se depun președintelui în exercițiu care le va analiza în regim de urgență în Biroul Executiv, comunicând celor interesați modul de soluționare în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 14
Președintele ales numește și supune validării noua componență a Biroului Executiv și ia măsuri ca, în termenul stabilit de lege să înregistreze la Tribunalul Cluj modificările intervenite în conducerea organizației.

Anexa nr. 1

CERERE
pentru depunerea candidaturii

Subsemnatul angajat al Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” RA, având calitatea de membru al Sindicatului Independent al AIAIC, prin prezenta vă rog să luați act de depunerea candidaturii mele pentru funcția de președinte al organizației sindicale din care fac parte.
Declar pe propria răspundere că am capacitate deplină de exercițiu și nu execut nicio pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcția.

Numele și prenumele,

Semnătura Cluj Napoca,

Data,

Anexa nr. 2

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea președintelui

1. ……………………………………………………………

2. …………………………………………………………….

3. …………………………………………………………….

4. …………………………………………………………….

Adunarea Generală de alegeri, Cluj-Napoca, data

Anexa nr. 3

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a membru al Sindicatului Independent al AIAIC, împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna membru de sindicat al aceleiași organizții să mă reprezinte cu drept de vot la Adunarea Generală de alegeri, urmînd ca votul meu să fie distribuit pentru candidatul …………………………………………….. .

Numele și prenumele,

Semnătura

Data

Anexa nr. 4

PROCES VERBAL
de validare a voturilor

Încheiat astăzi ……………………. cu ocazia alegerilor pentru ocuparea funcției de președinte al Sindicatului Independent al AIAIC.
Numărul total al membrilor de sindicat este de 153 membri
Numărul membrilor de sindicat prezenți este de ………. ceea ce reprezint ………% din total membri.
Alegerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile statutare și ale Regulamentului de organizare a alegirolr, votuul fiind exprimat în mod secret/deschis.
Și-au depus candidaturile în limita timpului stabilt, următorii:

1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
După numărarea voturilor, comsia declară următoarele:
 Numărul total de voturi exprimate: …………….
 Numărul total de voturi anulate: …………….
 Numărul total de voturi valabil exprimate: ……………
Voturile au fost repartizate astfel:

1. Pentru candidatul ……………………………….
– Voturi pentru: …………
– Voturi împotrivă: ………….
– Abțineri: ………

2. Pentru candidatul ……………………………….
– Voturi pentru: …………
– Voturi împotrivă: ………….
– Abțineri: ………

În baza voturilor valabil exprimate, Comisia declară ales pentru funcția de președinte pe ……………………….

Comisia,